Публічний договір

Товариства з обмеженою відповідальністю «СЛУЖБА ОХОРОНИ «СТЕЛС-1»

про надання послуг

1. Загальні положення.

1.1. Цей договір є публічною пропозицією (офертою) Товариства з обмеженою відповідальністю «СЛУЖБА ОХОРОНИ «СТЕЛС-1» (далі – Компанія), в особі виконавчогодиректора Компанійця Вячеслава Васильовича, який діє на підставі довіреності №2 від 02.09.2019 р., з однієї сторони, цим документом пропонує необмеженому колу фізичних осіб, надалі –  Клієнт або Замовник, з іншої Сторони (надалі разом – Сторони) – акцептувати цю Публічну оферту (укласти договір про надання послуг).

1.2. Цей договір набуває чинності відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх споживачів. Факт ініціювання споживачем переказу коштів (шляхом натиснення кнопки «Сплатити») засвідчує повне і беззастережне прийняття умов цього Публічного договору (акцепт оферти), а також свідчить, що споживач розуміє значення своїх дій, всі умови договору йому зрозумілі, він не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, погрози, і т.п. і з цього моменту визначається як Платник.

2. Терміни та визначення.

2.1. Терміни вживаються у наступному значенні:

Публічна оферта – пропозиція Компанії, викладене у формі даного Договору, адресована невизначеному колу осіб, укласти Договір на викладених в ньому умовах. Оферта є публічною і відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України її умови однакові для всіх споживачів.

Платник/Клієнт –фізичнаособа, акцептуючи даний договір,з рахунку якої ініціюється переказ коштів;

Переказ-рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок Отримувача;

Платіжна система –Міжнародна платіжна системаVISA InternationalтаMasterCardInternational, НСМЕП (ПРОСТІР).

Обробка персональних даних-будь-яка дія або сукупність дій,таких як збір,реєстрація,накопичення, зберігання, адаптація, зміна, поновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Персональні дані –відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу,якаідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

Ідентифікація -надання Платником документів та/або відомостейнеобхідних для з’ясування його особи;

Платіжний пристрій –програмно-технічний засіб,що дозволяє Платнику ознайомитись зумовами здійснення переказу, сформувати документ на переказ (платіжне доручення), отримати документ на підтвердження здійснення переказу (квитанція, чек), а саме: сайт, система інтернет-банкінгу, платіжний термінал, мобільний пристрій, тощо. Платіжний пристрій може використовуватись для здійснення платежу з використанням ЕПЗ.

Сайт –Інтернет-сайт,який адмініструється Компанією,банкомтощо, який об`єднує сукупність файлів та прикладне програмне забезпечення, призначене для здійснення операцій по оплаті послуг з використанням ЕПЗ (їх реквізитів) в мережі Інтернет та відповідає вимогам безпеки PCІ DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). PCІ DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) – перелік вимог до забезпечення безпеки даних щодо ЕПЗ та їх держателів, розроблених Платіжними системами.

Електронний платіжний засіб ЕПЗ-платіжний інструмент(платіжна картка тощо),щовиконує функцію засобу ідентифікації, за допомогою якого держателем цього інструмента ініціюється переказ коштів з відповідного рахунка Платника або банку, а також здійснюються інші операції. За допомогою ЕПЗ формуються документи за операціями із застосуванням ЕПЗ або надаються інші послуги держателям ЕПЗ.

3. Предмет договору.

3.1. Данийй договір визначає умови, строки, порядок проведення переказу коштів, принципи виконання документів на переказ, порядок вирішення спорів між Компанією та Платником в процесі переказу коштів (прийому платежів).

3.2. За умовами Публічного договору Платник здійснює переказ грошових коштів на поточний рахунок Компанії шляхом еквайрінгу ЕПЗ.

4. Порядок проведення переказу коштів та вартість послуг.

4.1. За результатами переказу, Платнику видається квитанція та/або чек, у якому зазначаються сума переказу коштів, сума утриманої комісії/платежу, інша інформація передбачена нормативно-правовими актами України та правилами Платіжної системи. Якщо дозволяють технічні умови квитанції та/або чеки можуть видаватися окремо на операцію з перерахування коштів (оплати) і на операції з утримання комісій.

4.2. Квитанція та/або чек на підтвердження ініціювання Переказу може надаватись шляхом виведення її зображення на екран Платіжного пристрою та/або в друкованому вигляді, якщо Платіжний пристрій забезпечує таку можливість, та/або направлення листа на електронну адресу надану Платником.

4.3. У тому випадку, якщо для здійснення Переказу від Платника вимагається внесення та/або заповнення будь-яких реквізитів, відповідальність за правильність заповнення реквізитів несе Платник. Компанія не відповідає за правильність заповнення фінансових та інших реквізитів.

5. Права та обов’язки.

5.1. Компанія має право:

5.1.1. надавати Платнику Послугу з переказу коштів без відкриття йому рахунку, в тому числі з використанням ЕПЗ;

5.1.2. укладати договори з банками, іншими фінансовими установами, операторами платіжної інфраструктури та залучати інші треті особи з метою організації прийому платежу від Платника та надання Платнику Супутніх сервісів;

5.1.3. в односторонньому порядку припинити надання Клієнту Послуг повністю або частково у випадках:

5.1.3.1. надання Клієнтом недостовірної, неправильної, неточної, неправдивої інформації, або отриманої з порушенням умов цього Договору та / або чинного законодавства України;

5.1.3.2. відсутності на внесеної в Систему банківській картці коштів Абонентської плати в розмірі, необхідному для надання Послуг;

5.1.3.3. якщо Клієнт завдав шкоди Компанії, іншим особам або здійснив дії, спрямовані на заподіяння такого збитку за допомогою використання Сайту, Системи, Додатки;

5.1.3.4. в інших випадках, передбачених цим Договором та / або чинним законодавством України

5.1.4. призупинити надання послуг на строк не більше 24 годин на час планових профілактичних робіт, усунення виявлених збоїв або недоліків;

5.1.5. в односторонньому порядку змінювати налаштування, дизайн, графічні матеріали Сайту та Платіжного пристрою, якщо це не обмежує обсяг та якість Послуги.

5.2. Клієнт має право:

5.2.1. на доступ до інформації про Послуги;

5.2.2. отримати підтвердження ініціювання операції з Переказу у вигляді квитанції в електронному вигляді;

5.2.3. на своєчасне і якісне отримання Послуг відповідно до вибраного і сплаченого тарифами;

5.2.4. на інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

5.3. Компанія зобовязана:

5.3.1. Компанія зобов’язується виконувати умови цього Договору сумлінно, в порядку і в терміни, передбачені Договором та / або чинним законодавством України.

5.3.2. надати Платнику на підтвердження ініціювання Переказу квитанцію шляхом виведення

  • зображення на екран Платіжного пристрою та, за можливості, направлення на електронну адресу Платника;

5.4. Клієнт зобов‘язаний:

5.4.1. виконувати умови цього Договору сумлінно, своєчасно і в передбаченому Договором порядку, а також у відповідності до чинного законодавства України;

5.4.2. відмовитись від здійснення переказу у разі незгоди з будь-яким із положень цього Договору;

5.4.3. під час користування Послугою не порушувати права третіх осіб;

5.4.4. Клієнт несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної ним в документі на переказ, суті операції, щодо якої здійснюється цей переказ;

5.4.5. своєчасно оплачувати Послуги Компані згідно тарифів останнього;

5.4.6. самостійно стежити за технічною справністю і працездатністю Пристроїв і їх антивірусним програмним забезпеченням;

6. Відповідальність Сторін.

6.1. Компанія не несе відповідальності за:

6.1.1. помилки, неточності, упущення, допущені при реєстрації або розміщенні інформації Клієнтом, а також будь-які матеріальні або нематеріальні збитки, що виникли в зв’язку з цим;

6.1.2. за тимчасову непрацездатність, несправності, помилки і збої в роботі програмних засобів або Сайту, а також за можливі пов’язані з цим збитки Клієнта.

6.1.3. Компанія не несе відповідальність за якість каналів зв’язку загального користування та перебої в електромережі, а також мережі передачі даних, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуги.

6.2. Клієнт несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної ним під час ініціювання Переказу.

6.3. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання зобов’язань за цим договором, якщо невиконання є наслідком обставин непереборної сили в наслідок подій надзвичайного характеру, такі як військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які безпосередньо впливають на виконання умов цього договору та які не могли бути передбачені або попереджені розумними діями.

7. Персональні дані.

7.1. Акцептуючи цей Договір, Клієнт дає свою безумовну згоду на обробку Компанією своїх Персональних даних (включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, витяг, використання, передачу, блокування, видалення, знищення) з метою виконання договору на термін дії договору, а також протягом 3 (трьох) років після припинення його дії, включаючи, але не обмежуючись, такими даними:

7.2. Персональні дані Клієнта, а також інші відомості, внесені Клієнтом в Систему;

дані, які не ідентифікують особу Клієнта, які збираються автоматично при відвідуванні Клієнтом сайту і Системи за допомогою використання файлів cookie та аналогічних технологій;

7.3. Обробка Персональних даних може здійснюватися Компанією на паперовому та / або електронному носіях з можливим використанням змішаної Обробки: автоматизованої і не автоматизизованої.

7.4. Метою збору і Обробки Персональних даних Клієнта є виконання Компанією своїх зобов’язань за цим Договором перед Клієнтом і вчинення інших дій в рамках своєї діяльності.

8. Строк дії договору.

8.1. Договір вступає в дію з дати надання згоди на вчинення дій, щодо переказу коштів та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

9. Порядок зміни і розірвання договору.

9.1. Компанія залишає за собою право періодично та без попереднього повідомлення вносити зміни до умов цього Договору, в тому числі стосовно Тарифної політики, шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті. При цьому нові умови надання Послуги є обов’язковими для Клієнта з моменту розміщення нової редакції цього Договору, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх розміщенні.

10. Порядок розгляду спорів.

10.1. Будь – який спір, що виникає з даного Договору вирішується сторонами згідно законодавства України.

11. Заключні положення.

11.1. У разі невідповідності будь-якої частини Публічного договору законодавству України, у тому числі у зв’язку з прийняттям нових законодавчих актів, він буде діяти лише в тій частині, яка не суперечить законодавству України.

11.2. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються законодавством України.

11.3. Цей Договір укладено українською мовою, умови Договору є публічними і Клієнт повністю погоджується на його умови.

11.4. Клієнт, на момент погодження даного Договору надає згоду на здійснення операції з переказу грошових коштів, згідно з встановленими компанією тарифами та на обробку персональних даних з метою виконання ініційованого фізичною особою переказу.

Реквізити:

ТОВ «СЛУЖБА ОХОРОНИ «СТЕЛС-1»

03151, м. Київ вул. Народного Ополчення,7

Код ЄДРПОУ 35334510

UA34 334851 000000000 2600192953

в ПАТ “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК”

Св. платника Єд. податку Серія А №520698

Ставка Єдиного податку 5%

Ліцензія серії АЕ № 262757 від 05.06.2013 р.