ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛУЖБА ОХОРОНИ «СТЕЛС-1»
, (далі – Компанія), в особі виконавчогодиректора Компанійця Вячеслава Васильовича, який діє на підставі довіреності №2 від 02.09.2019 р..

1 ВИЗНАЧЕННЯ І ТЛУМАЧЕННЯ

У цьому Договорі слова та вирази, що вживаються з великої літери, мають такі значення:

Представники – посадові особи, співробітники та професійні (юридичні, фінансові тощо) радники Сторін, які залучаються до Проекту та яким у зв’язку з цим необхідно володіти Конфіденційною інформацією.

Конфіденційна інформація – будь-яка інформація, яка надається однією Стороною іншій, у тому числі її директорам, посадовим особам, співробітникам та іншим професійним (юридичним, фінансовим тощо) радникам, яким Конфіденційна інформація розкривається в рамках Проекту, або яку Сторона генерує на основі Конфіденційної інформації, наданої іншою Стороною, в рамках Проекту, до або після дати цього Договору, незалежно від способу і форми передачі чи отримання такої інформації або використаних при цьому носіїв такої інформації (інформація у паперовій формі, на магнітних чи інших носіях, у формі електронних повідомлень, аналітичних довідок, висновків, рекомендацій, баз даних тощо), у тому числі, серед іншого, така інформація:

(a) інформація стосовно:

(i) виробничої та комерційної діяльності Сторін;

(ii) існуючих і потенційних клієнтів, замовників і партнерів Сторін, їхню господарську діяльність, активи і транзакції, а також їхня фінансова інформація та прогнозні фінансові показники;

(iii) маркетингових досліджень, оглядів ринків та ринкових умов, бізнес-планів, оцінок існуючих та очікуваних потреб Сторін;

(iv) різних винаходів, відкриттів, технологічних методик, ноу-хау, бізнес-процесів тощо Сторін;

(v) договорів, укладених Сторонами з будь-якими третіми особами;

(vi) програмного забезпечення, розробленого або модифікованого будь-якою Стороною чи для неї, баз даних, модулів і структур даних, алгоритмів і архітектури комп’ютерних систем, що використовуються Сторонами;

(vii) активів (у тому числі об’єктів нерухомого майна) і зобов’язань Сторін, прогнозних фінансових показників і бюджетів, стратегічних планів, планів маркетингових і рекламних заходів, персональних даних працівників Сторін тощо;

(viii) усіх установчих і реєстраційних документів Сторін;

(ix) персональних даних працівників Сторін;

(b) інша інформація, що становить комерційну та/або банківську таємницю будь-якої зі Сторін відповідно до положень чинного законодавства України.

2 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ДОТРИМАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1 З урахуванням положень Статті 3 цього Договору, кожна Сторона зобов’язана завжди зберігати таємницю та конфіденційність по відношенню до Конфіденційної інформації іншої Сторони.

2.2 Сторони цим погоджуються і зобов’язуються:

(a) не розголошувати жодним третім особам Конфіденційну інформацію, отриману від іншої Сторони, ані в письмовій, ані в усній формі, ані повністю, ані частково, та/або не використовувати таку Конфіденційну інформацію для будь-яких інших цілей, окрім як виключно для цілей реалізації Проекту, якщо інше прямо не передбачено цим Договором;

(b) вживати усіх необхідних заходів для забезпечення дотримання конфіденційності по відношенню до Конфіденційної інформації, отриманої від іншої Сторони, з боку усіх залучених до Проекту співробітників, аудиторів, юридичних та інших професійних радників, а також для забезпечення належного захисту Конфіденційної інформації від крадіжки, пошкодження, втрати і несанкціонованого доступу (у тому числі, без обмеження, доступу за допомогою електронних засобів);

(c) забезпечити і належним чином контролювати дотримання передбачених цим Договором зобов’язань з боку будь-яких Представників Сторони, яким надається Конфіденційна інформація, отримана від іншої Сторони. На вимогу іншої Сторони кожна зі Сторін повинна без необґрунтованого зволікання надати перелік Представників, яким було надано доступ до Конфіденційної інформації.

2.3 У разі якщо Конфіденційна інформація, отримана Стороною та/або її Представниками, містить інформацію, яка становить банківську таємницю, то в такому випадку, не обмежуючи та незважаючи на будь-які інші положення цього Договору, порядок розголошення такої Конфіденційної інформації визначається з урахуванням норм і положень чинного законодавства України.

2.4 У разі припинення Проекту з будь-яких причин кожна зі Сторін і її відповідні Представники зобов’язані, за умови, що це дозволено законодавством, знищити усю Конфіденційну інформацію стосовно іншої Сторони, отриману для цілей Проекту, за винятком випадків, коли положення чинного законодавства чи нормативних актів встановлюють інші вимоги.

2.5 У разі, якщо будь-яка зі Сторін та/або її Представники зобов’язані зберігати будь-які документи згідно з вимогами законодавства, наказом суду або іншими офіційними розпорядженнями, така Сторона та її Представники повинні забезпечити зберігання таких документів у спосіб, який протягом тривалого часу забезпечує збереження конфіденційності таких документів і перешкоджає доступу до них будь-яких третіх осіб, за умови, однак, що при цьому передбачені за цим Договором зобов’язання щодо дотримання конфіденційності зберігають свою силу.

2.6 На вимогу будь-якої Сторони інша Сторона має без необґрунтованого зволікання надати письмове підтвердження повного виконання нею та її Представниками усіх її відповідних зобов’язань, передбачених положеннями цієї статті.

2.7 Жодне повернення, видалення або знищення Конфіденційної інформації не обмежує силу передбачених цим Договором зобов’язань щодо дотримання конфіденційності.

3 ДОЗВОЛЕНІ ВИПАДКИ РОЗГОЛОШЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЯ, ЩО НЕ Є КОНФІДЕНЦІЙНОЮ

3.1 Сторони можуть відкрито використовувати інформацію щодо співпраці для розміщення назв компаній та їх логотипів на персональних веб-сайтах, у пресс релізах, для публікацій у ЗМІ та інше.

3.2 Сторони можуть розкривати Конфіденційну інформацію тільки своїм Представникам, виключно після письмового узгодження Сторонами.

3.3 Сторони зобов’язуються забезпечити, щоб кожний Представник, якому розкривається будь-яка Конфіденційна інформація, був ознайомлений з умовами цього Договору так, ніби він або вона виступали сторонами цього Договору. Кожна Сторона в будь-якому випадку несе відповідальність за будь-яке порушення її Представниками зобов’язань, встановлених цим Договором, .

3.4 Кожна Сторона зобов’язана негайно повідомляти іншу Сторону, щойно їй стане відомо про те, що будь-яка Конфіденційна інформація була розголошена або стала відомою третій особі в будь-якому іншому порядку, аніж це дозволяється за цим Договором, а також надати при цьому повну детальну інформацію про таке несанкціоноване розголошення.

3.5 Наступна інформація не вважається Конфіденційною інформацією для цілей цього Договору (надалі – «Інформація, що не є конфіденційною»):

(a) Інформація, яка стає загальнодоступною з інших причин, аніж в результаті порушення положень цього Договору;

(b) Інформація, якою Сторона володіє на законних підставах (що засвідчується відповідними письмовими документами) та яка була надана їй третьою особою, не пов’язаною зобов’язаннями щодо збереження конфіденційності перед іншою Стороною до надання такої Конфіденційної інформації;

(c) Інформація, письмовий дозвіл на розголошення якої надає Сторона, що надає таку інформацію;

(d) Інформація, вимога щодо розголошення якої міститься в положеннях будь-якого застосовуваного законодавства чи підзаконних нормативно-правових актів або в наказі, рішенні або запиті суду, адміністративного органу чи іншого державного органу, що діють в межах своїх повноважень, які встановлені положеннями чинного законодавства та надають такому органові право на отримання Конфіденційної інформації.

3.6 Якщо розголошення Конфіденційної інформації вимагається для цілей, передбачених положеннями п. 3.4(d) цього Договору, то перед здійсненням такого розголошення Сторона повинна:

(a) надати іншій Стороні оперативне (протягом 3 (трьох) календарних днів з дати настання обставин, які вимагають здійснення відповідного розголошення) письмове повідомлення про інформацію, що підлягає розголошенню (причому обсяг такої інформації повинен становити мінімальний обсяг інформації, що забезпечує дотримання ним його відповідних зобов’язань);

(b) взяти до уваги будь-які обґрунтовані зауваження, які може зробити інша Сторона стосовно змісту, часу і порядку здійснення відповідного розголошення; та

(c) вжити таких заходів, яких може обґрунтовано вимагати інша Сторона, для отримання можливості зменшення обсягу або уникнення вимоги щодо розголошення будь-якої такої інформації, у тому числі, наскільки це можливо, для отримання гарантій щодо збереження конфіденційності від відповідного органу, якому буде розкрито відповідну інформацію.

3.7 У разі якщо в силу вимог законодавства Сторона не може завчасно повідомити іншу Сторону, до моменту розкриття будь-якої Конфіденційної інформації у відповідності до положень п. 3.4(d) цього Договору, таке повідомлення про всі обставини здійснення відповідного оголошення чи розголошення, а також про інформацію, яку було розголошено, має бути надане такій іншій Стороні одразу після здійснення такого оголошення чи розголошення.

4 СТРОК ДІЇ

4.1 Дія зобов’язань, передбачених у цьому Договорі, припиняється через 3 (три) роки з дати набрання чинності цим Договором, але при цьому відповідальність за порушення будь-яких умов цього Договору, які можуть мати місце у період до закінчення цього 3-річного періоду, не обмежується спливом вказаного строку.

5 ПОВІДОМЛЕННЯ

5.1 Повідомлення або інші документи, які надаються за цим Договором або у зв’язку з ним, (надалі – «Повідомлення») повинні:

(a) бути оформленими в письмовій формі;

(b) бути викладені російською або українською мовою;

(c) направлятись з використанням Дозволених способів доставки на Адреси для надання повідомлень.

5.2 «Дозволений спосіб доставки» означає будь-який зі способів доставки, зазначений у першій колонці наведеної нижче таблиці, у другій колонці якої вказаний час, на який надане з використанням такого Дозволеного способу доставки Повідомлення вважається належним чином наданим, та при цьому завжди за умови, що таке Повідомлення має бути належним чином адресованим і направленим в повному обсязі на Адресу для надання повідомлень:

Дозволений спосіб доставкиЧас, на який Повідомлення вважається належним чином наданим
Шляхом особистого врученняЗ моменту доставки на Адресу для надання повідомлень та отримання підтвердження про вручення
Електронною поштоюЗ моменту завершення доставки на відповідну електронну адресу
По факсуЗ моменту завершення передачі факсимільного повідомлення

6 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПРАВ

6.1 Сторони погоджуються і визнають, що з огляду на цінність Конфіденційної інформації і проблематичність доведення розміру збитків, що можуть бути понесені внаслідок порушення умов цього Договору, за порушення цього Договору винна Сторона несе відповідальність у межах чинного законодавства України щодо відшкодування постраждалій Стороні заподіяних збитків.

6.2 Жодне невикористання або затримка чи інша поступка у використанні будь-якою Стороною її права на примусове виконання будь-якого положення цього Договору не повинно тлумачитись як відмова від такого права, та жодне окреме чи часткове використання будь-якого права чи засобу правового захисту не впливає та не обмежує можливості подальшого використання чи реалізації в примусовому порядку будь-якого такого права чи засобу правового захисту.

7 ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1 Цей Договір регулюється і тлумачиться у відповідності до права України.

7.2 Будь-який спір, претензія, розбіжність чи суперечка, що виникає між Сторонами за цим Договором, на його підставі або у зв’язку з ним, має вирішуватись в судовому порядку.

8 ІНШЕ

8.1 Цей Договір є обов’язковим для виконання і має юридичну силу лише по відношенню до Сторін та їхніх відповідних правонаступників. Жодна із Сторін не має права відступати будь-які з її прав чи зобов’язань за цим Договором без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

8.2 Цей Договір містить у собі повний обсяг домовленостей Сторін по відношенню до предмету цього Договору і замінює собою усі попередні та письмові угоди та домовленості між Сторонами цього Договору щодо предмету цього Договору.

8.3 Будь-які зміни до цього Договору мають юридичну силу лише за умови їх оформлення в письмовій формі та підписання усіма Сторонами.

8.4 Кожне з положень цього Договору є окремим та відмінним від решти положень, і в разі, якщо будь-яке положення є або в будь-який час стає будь-якою мірою або за будь-яких обставин недійсним, незаконним або таким, що не підлягає примусовому виконанню з будь-яких причин, то в такому разі таке положення вважається відповідною мірою невключеним до цього Договору, але це жодним чином не впливає і не обмежує дійсності, законності чи можливості приведення у виконання в примусовому порядку решти положень цього Договору, і згідно з наміром Сторін цього Договору кожне положення цього Договору є і залишається чинним і таким, що підлягає виконанню в примусовому порядку, максимально повною мірою, дозволеною законодавством.